A regisztráció a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasását, értelmezését és elfogadását is tartalmazza, ezért kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy mindenképpen szánjanak rá néhány percet, köszönjük. GDPR - Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete fontos változásokat léptetett életbe, melyeknek a Hungaromax is meg kíván felelni.

 

Bevezetés, rövid összefoglaló

 

Oldalunkon az általánosan elfogadott hirdetési szabályok, irányelvek a mérvadók. Azaz bármilyen hirdetés feladható, amely nem ütközik hatályos jogszabályba, erkölcsi vagy etikai normákba, nem sértő, bántó vagy uszító, és teljes mértékben betartja a törvényi előírásokat. Hirdetés feladás 7, 14, 21 illetve 28 nap időtartamra lehetséges, lejárat előtt a rendszer emlékeztetőt küld. A meg nem hosszabbított hirdetések még legalább 30 napig elérhetők maradnak a felhasználói fiókban. Mellőzzük a szövegezésnél (hirdetés címe, intro- és bővebb leírása) a túlzott figyelemfelkeltő elemeket (csupa nagybetű, többszörözött írásjelek, hangulatjelek, stb.), és fordítsunk gondot a helyesírásra is. Kérjük vegye ezeket figyelembe feladáskor. A megjelent hirdetéseket ellenőrizzük, a kisebb hibákat javítjuk, moderáljuk, de indokolt esetben (pl. azonos, vagy lényegét tekintve újat nem tartalmazó hirdetés, spam jelleg, kifogásolható felhasználónév, jelentős, szándékos kategória tévesztés, helyesírási hibáktól hemzsegő, hanyag, összedobált hirdetés, bizonytalan hátterű, nem kellően behatárolható állásajánlat, /burkolt/ erotikus munka és szolgáltatás, link marketing vagy más webpromóciós szándék, stb.) a hirdetést figyelmeztetés nélkül inaktiváljuk. Ha a Felhasználó a szabályzatnak megfelelően módosítja a tartalmat, jóváhagyjuk a megjelenést. Amennyiben nem, legkevesebb 30 nap várakozási idő után töröljük. A Hungaromax szem előtt tartja a Felhasználók érdekeit, de súlyos vagy sorozatos szabálysértés, visszaélés, nem rendeltetésszerű használat, törvénysértés esetén a hirdetőt a szolgáltatásokból kizárhatja, fiókját letilthatja, de kérés esetén a döntést írásban megindokolja.

Az alapszolgáltatás díjmentes, a hirdetések megjelenését, azok fenntartását biztosítja, de az esetlegesen előforduló műszaki hibákért, szerver problémákért, lassulásokért, rendszerszintű adatvesztésért felelősség nem terheli. A módosítás, megszüntetés vagy profilváltás jogát fenntartjuk. A több nyelvű hirdető portálunk (Hungaromax.com) tájékoztatója, ide vonatkoztatható irányelvei itt is érvényesek.

A hirdetések kiemelése (keret, háttérszín, előre sorolás) iránt a Kapcsolat menüpontban közzétett e-mail címen, vagy az ott elhelyezett kapcsolati űrlapon érdeklődhet, és 24 órán belül elküldjük ajánlatunkat. Tájékoztató jelleggel a részletes leírásban már kaphat információkat az árképzésről. Kérjük, hirdetés kiemelést lehetőleg csak írásban kezdeményezzen, köszönjük. Műszaki segítségnyújtás és egyéb kérdés, észrevétel esetén telefonon is rendelkezésre állunk.

A Hungaromax a feladható hirdetések számát nem korlátozza, de tömeges, dömpingszerű megjelentetés esetén kifogást emelhet, vagy egy méltányos díjfizetésről a felhasználóval megállapodhat. Fenntartja továbbá a jogot a feladott hirdetések értelmezésére, bármilyen gyanús körülmény esetén azok szabályszerűségének vizsgálatára és elbírálására, az ehhez szükséges időtartam alatt a felhasználói fiók felfüggesztésére. A mérlegelés és döntés a Felhasználási feltételek valamint az általános hirdetői gyakorlat, ésszerűség és életszerűség tükrében történik, de külön figyelmet fordít a szolgáltatás érdekeire. Vitás esetben a Felhasználó panasszal élhet, amelyet Szolgáltató a kivizsgálás után írásban elutasíthat, vagy indokolt esetben méltányossági alapon kivételt alkalmazhat.

 

Részletes felhasználási feltételek

 

I. Tartalom

A Felhasználási feltételek (Szabályzat) a Marczis István (3400 Mezőkövesd, Sas u. 20. továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett Hungaromax.hu oldalán elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás használatának feltételeit tartalmazza. A benne foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a szolgáltatás igénybe vevőjére (Felhasználó) nézve kötelező.

Felhasználónak minősül a Hungaromax.hu oldal látogatója, továbbá mindenki, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.

Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképes felnőtt, vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja. Lehet továbbá jogi személy, vagy gazdálkodó szervezet nevében eljáró magánszemély, aki garantálja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Szolgáltató bármikor jogosult a szolgáltatás egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás további használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A szabályzat aktuális változata a szolgáltatás oldalain elhelyezett “Feltételek” vagy "Felhasználási feltétek" linkre kattintva érhető el.

Bármely más weboldal (Facebook.com, Twitter.com, stb.), a Hungaromax.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

II. A szolgáltatás jellemzői

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett Hungaromax.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület (fiók) használatával Felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A honlapon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

Felhasználó felelősséget vállal arra nézve, hogy az általa a honlapon elhelyezett hirdetés vonatkozásában a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sérti, illetve a nyilvánosság számára való megjelenéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a honlapon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók zavar- és hibamentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok, technikai problémák mielőbbi elhárítása érdekében.

Szolgáltató a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Felhasználó által elhelyezett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, az érintett felhasználói fiókot felfüggeszteni, és a tartalom közzétevőjétől kártérítést követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

III. A szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és az e-mail cím esetében valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció során aktiváló linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén Szolgáltató azonnal biztosítja hirdetés elhelyezésének lehetőségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Felhasználó elfogadja, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a megállapodás ráutaló magatartással jön létre. A megkötött megállapodás nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak és szabály- ill. jogsértés gyanúja merül fel, Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését.

Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott elektronikus elérhetőségein a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés) megkeresse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket (továbbiakban: Hírlevél) küldjön számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmazhat. A Felhasználó bármikor külön-külön letilthatja az elektronikus hirdetések, illetve a Hírlevél fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

 

IV. Adatszolgáltatás

A szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés weboldalon történő megjelenésével egy időben.

A Felhasználó számára ajánlott pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut (pl. panasz útján), hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

A weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.

 

V. Díjköteles szolgáltatások

A díjköteles szolgáltatások kidolgozása, bővítése folyamatos, az aktuális lehetőségekről, egyedi, személyre szabott konstrukciókról a Kapcsolat menüpontban közzétett elérhetőségeken érdeklődhet.

Tájékoztató jelleggel a hirdetés kiemelési tarifák a következők:
- Előresorolás + keret 1 hét időtartamban: 1000 HUF
- Előresorolás + keret 2 hét időtartamban: 2000 HUF
- Előresorolás + keret 4 hét időtartamban: 3000 HUF

Az előresorolás a más hirdető oldalakon is megszokott kiemelési forma, amely a Legújabb hirdetések nézetben, a listanézetben (Hirdetések link) és a kategória nézetben a többi hirdetés előtt jeleníti meg a kiemelt hirdetést. Mindig a legfrissebb kiemelés kerül legelőre, a régebbiek értelemszerűen hátrébb sorolódnak. A keretezés egy másik kiemelési forma, amely az adott hirdetést piros kerettel látja el. Ezt a kettőt együtt célszerű alkalmazni, ezért is ajánljuk elsődleges megfontolásra. Ezeken kívül van még háttérszínnel és vastag betűvel megkülönböztető kiemelési lehetőség, továbbá egy speciális forma, amely rendkívül feltűnő, piros téglalapban KIEMELT AJÁNLAT! szöveget helyez el a hirdetés tetején. Ez az öt lehetőség áll rendelkezésre, valamint ezek kombinációi. Amennyiben e-mail-ben kér tájékoztatást, figyelembe vesszük az Ön elképzeléseit, igényeit, egyeztetjük a saját javaslatainkkal, és azok alapján adunk árajánlatot. Fizetés banki átutalással, esetleg rózsaszínű pénzes utalványon, számlát pedig postai úton vagy elektronikusan küldünk.

A díjköteles szolgáltatások a későbbiekben is csak választható opcióként működnek, az alapszolgáltatás díjmentes marad. Ingyenes hirdetés kiemelési akciókat, ajánlatokat folyamatosan szervezünk, az aktuális részletekről a nyitólapunkon tájékozódhat.

 

VI. Az apróhirdetések tartalma

A Hungaromax.hu oldalain kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

- veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

- alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

- cigaretta és dohánytermékek, ide értve az e-cigarettát és annak változatait;

- lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

- hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

- hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

- emberi szerv, szövet;

- engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, egyrészről amelyeknek online értékesítését jogszabály zárja ki, vagy súlyos sérülés okozására ill. emberi élet kioltására alkalmasak, ide értve többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, gázpisztoly, légpuska, légpisztoly, stb);

- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

- hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

- kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

- tv vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;

- személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. Facebook, Twitter, GMail, iWIW, myVIP , stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

- minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer, vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

Tiltott továbbá:

- bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a Hungaromax.hu, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a Hungaromax.hu, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését;

- olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;

- a Munkahely, állás, üzlettárs kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltésére;

A Munkahely, állás, üzlettárs kategóriában csak konkrét, valós, kellően behatárolható állásajánlatok tehetők közzé, a munkaadó megnevezésével, a munkahely címével és telefonszámával. Általános megfogalmazásokat, tömeges, dömpingszerű munkaajánlatokat nem tudunk elfogadni, de egy apróhirdetésben több konkrét munkakör (pozíció) is meghirdethető. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kapcsolattartó személy neve, e-mail címe), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel.

A Társkereső kategóriában (előkészületben) elsősorban a hagyományos értékrend szerinti párkereső hirdetésekre számítunk, férfi keres nőt illetve nő keres férfit alkategóriákban, párkapcsolat, élettársi illetve házastársi viszony létesítése céljából. Más jellegű hirdetések számára az Egyéb társkeresés alkategória javasolt. Anyagi ellenszolgáltatásért kínált alkalmi párkapcsolat nyílt vagy burkolt ajánlása egyik alkategóriában sem engedélyezett, a hirdetést a lehető legrövidebb időn belül töröljük, a feladó fiókját megszüntetjük.

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

- franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;

- válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;

- jogosulatlan pénzügyi tevékenységet kínál;

- bűncselekményre felbujtást valósít meg;

- nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;

- súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;

- becsmérlő vagy megalázó;

- faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;

- a csatolt fotókon konkurens hirdető szolgáltatás logója, felirata látható;

- nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, pontosan nem körülhatárolhatók az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Szolgáltató külön vizsgálja és mérlegeli az idegen nyelven írott hirdetéseket, továbbá a Google Translator vagy egyéb fordítóprogrammal készült magyartalan, ennélfogva nem egyértelmű, félreérthető, esetlegesen a látogatók megtévesztésére alkalmas szövegezést. Jóváhagyás csak rendkívül indokolt esetben, az idegen nyelvű hirdetés díjköteles szolgáltatás.

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb felhasználói tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető az apróhirdetéseknél található „Hirdetés jelentése” menüpont segítségével.

 

VII. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A szolgáltatás, valamint a weboldalon a Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

VIII. A szolgáltatás megszűnése

A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a szolgáltatás oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét Szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.

Amennyiben a Felhasználó a fiókját az utolsó belépéstől számított 6 hónapon át nem látogatja, Szolgáltató jogosult a regisztrációt és vele együtt a felhasználói adatokat, a feladott apróhirdetéseket valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleget törölni. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmeztető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, a Szolgáltató törölheti a fiókját, amely esetben a jelen megállapodás automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

 

IX. Egyéb rendelkezések

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

A szolgáltatás használatával, illetve a regisztráció aktiválásával létrejövő megállapodások nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Az alapszolgáltatást a Szolgáltató ingyenesen biztosítja. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a megállapodás létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

 

Kelt: Mezőkövesd, 2017. március 31. Utolsó frissítés: 2023. július 05.

A Hungaromax Online Reklám üzemeltetői